Actueel

Recent nieuws

Helder beeld van sector Uiterlijke Verzorging

Uit het arbeidsmarktonderzoek ‘Helder’ blijkt dat er lichtpuntjes te bespeuren zijn in de sector uiterlijke verzorging, ondanks de invloed van de economische crisis. Zo is in 2013 het aantal leerbedrijven in de sector toegenomen. Ook bestaat er een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod op de markt van beroepspraktijksvormingsplaatsen. De arbeidsmarkt van de Uiterlijke Verzorging […]

Lees verder →

Presentatie AZW-tool tijdens Kennisdag Regioplus

  Tijdens een kennisdag voor RegioPlus op 27 mei jongstleden is in Kasteel De Schaffelaar te Barneveld de regionale zorgtool gepresenteerd. Een enthousiaste groep adviseurs, medewerkers en projectleiders die zich bezighoudt met arbeidsmarktonderzoek in zorg en welzijn kreeg middels een zogenaamde gebruikerstraining tekst en uitleg over de tool. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren het praktische gebruik […]

Lees verder →

Werkgelegenheidsonderzoek 2014

Evenals voorgaande jaren wordt door Etil ook dit jaar weer onderzoek verricht naar de werkgelegenheidsontwikkeling bij bedrijven en instellingen in Limburg. Als u benaderd bent middels een mail of brief, kunt u de werkgelegenheidsenquête invullen via de link in dit bericht. Klik daarvoor op Lees verder en vervolgens op Werkgelegenheidsonderzoek 2014. Voor nadere informatie over het werkgelegenheidsonderzoek […]

Lees verder →

BOG participatie

Vanaf 2013 biedt Etil de mogelijkheid om in de BOG-monitor Limburg te participeren. In het kader van de participatie wordt dan ieder kwartaal een bestand met het actuele aanbod van bedrijfsonroerendgoed in de bepaalde gemeente of regio (als excelbestand per e-mail) aangeleverd. Jaarlijks worden vier bestanden aangeleverd, met de volgende peildata: 1 januari, 1 juli, […]

Lees verder →

Regionale contrasten in de Limburgse bevolkingsloop in 2013

In 2013 is het aantal inwoners in de provincie Limburg sterker afgenomen dan in 2012. De afname bedroeg het afgelopen jaar 1.900 personen, terwijl een jaar eerder de afname nog beperkt bleef tot 1.200 personen. Vertrekoverschot stabiel, maar wel minder geboorten en meer sterfte De Limburgse bevolking daalde het afgelopen jaar met meer dan 4.300 […]

Lees verder →

Nog geen structurele huishoudensdaling in Limburg

Het aantal particuliere huishoudens blijft ondanks de wijdverspreide bevolkingsdaling in Limburg nog steeds op peil. Dit heeft vooral te maken met de voortgaande ‘huishoudensverdunning’. Hierdoor daalt het gemiddeld aantal personen in een huishouden. Verklaringen voor dit demografische proces zijn de uitstel van gezinsvorming, minder kinderen per gezin, meer alleenstaanden door echtscheiding en meer alleenstaande ouderen […]

Lees verder →

Arbeidsmarkt en onderwijs ECABO-domein in beeld gebracht

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Etil heeft voor ECABO de arbeidsmarkt en het onderwijs in beeld gebracht voor 2012-2013. Ook zijn er prognoses gemaakt voor de periode 2014-2018. In april is het rapport ‘Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs: 2013-2018′ uitgebracht. Deze rapportage geeft een beschrijving van de arbeids- en onderwijsmarkt in […]

Lees verder →

Interactieve omgeving RegioPlus online

De arbeidsmarkt in zorg en WJK is sterk regionaal bepaald. RegioPlus en de 16 regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol om werkgevers meer bewust te maken van het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid. Dit begint met arbeidsmarktonderzoek. Eind 2013 heeft Etil de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zorg en WJK (welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en […]

Lees verder →

Onderzoek naar informatievoorziening aan grensarbeiders

Etil heeft de informatievoorziening aan grensarbeiders onder de loep genomen. Het Rijk had het voornemen om de persoonlijke grensinformatievoorziening te vervangen door elektronische dienstverlening. Door enorme druk van buitenaf werd besloten te onderzoeken of de persoonlijke dienstverlening ook vanaf 2014 kan worden behouden door financiële bijdragen van stakeholders in de grensregio’s. Etil heeft in samenwerking […]

Lees verder →

Het economisch en maatschappelijk belang van Maastricht Aachen Airport

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben vrijdag 28 maart 2014 naar buiten gebracht dat ze de luchthaven Maastricht Aachen Airport wensen over te nemen. Een onderzoek dat Etil in opdracht van de Provincie heeft verricht ligt aan dit voornemen ten grondslag. In het Etil-onderzoek is vooral gekeken naar het economisch en maatschappelijk belang van Maastricht Aachen […]

Lees verder →