Onderzoek naar de arbeidsmarkt voor vmbo en mbo

Opdrachtgever: SER Overijssel
Looptijd: 2017
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Looptijd: 2017


Onderzoek van Etil als de onderlegger voor een advies van SER-Overijssel aan Gedeputeerde Staten

De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) beschouwt het tekort aan arbeidskrachten dat al in meerdere sectoren optreedt, als de grootste belemmering voor verdere economische groei in Overijssel. Daarom stelt SER Overijssel een herijking van het arbeidsmarktbeleid voor aan Gedeputeerde Staten. Etil arbeidsmarkt & onderwijs verzorgde het onderzoekt dat de onderligger vormt voor dit advies.

De mismatch op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen in alle Overijsselse regio’s. Gezien de ontstane tekorten op de arbeidsmarkt dient het arbeidsmarktbeleid zich meer te richten op de activering van onbenut arbeidspotentieel. Hoewel de uitvoering van het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid in Overijssel primair is georganiseerd op lokaal en regionaal niveau heeft de provincie vanuit haar taak op het gebied van regionale economie hierin een rol.

In de herijking van het arbeidsmarktbeleid is een focus op techniek een prioritaire opgave gezien de vraag en opgaven vanuit het regionale bedrijfsleven. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich een reëel beeld kan vormen van het beroepenveld in de volle breedte, van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maar ook van hoe hun eigen talenten en interesses daar bij aansluiten. Een te eenzijdige focus op techniek gaat voorbij aan de even grote relevantie van de vraag vanuit andere sectoren.

Om het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van de positie van personen op mbo-niveau 2 en 3 verder richting te geven, heeft SER Overijssel op basis van de cijfermatige analyse van ETIL zes kernopgaven vastgesteld:

 • De arbeidsmarkt vereist een groter anticiperend vermogen
 • Bevorder arbeidsmarktrelevantie bij de opleidingskeuze van jongerenarbeidsmarktperspectief
 • Voortzetting van loopbaanbegeleiding na instroom op de arbeidsmarkt
 • Bevorder Leven Lang Leren (Ontwikkelen)
 • Meer regionale samenwerking
 • Bevorder alternatieve leerroutes bij opleidingen met onvoldoende

 

Lees het advies van SER Overijssel

 

Etil onderzocht voor de Provincie Utrecht de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in het vmbo en mbo

In de provincie nemen de zorgen toe over de manier waarop leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de wijze waarop het samenspel tussen onderwijs en het bedrijfsleven zich ontwikkelt. Dit is een belangrijk onderwerp in het coalitieakkoord van de provincie Utrecht. De Provincie wil in samenwerking met de triple helix bijdragen aan verbeteringen.
Een onderzoek naar feiten, cijfers en trends in de samenleving, dat is uitgevoerd door Etil, ondersteunt de Provincie bij het bepalen van de rol die zij kan spelen en de positie die zij op dit thema kan innemen.

Behalve de feiten en cijfers biedt de notitie inzicht in de (sociaal)economische trends en belangrijke technologische ontwikkelingen. Tevens wordt gekeken naar de benadering in andere provincies en naar datgene waardoor Utrecht door de gunstige ligging centraal in Nederland voordeel kan hebben.

leerling leert over constructie

Conclusie is, dat de arbeidsmarkt een groter anticiperend vermogen vereist van werkgevers en onderwijs. Dit kan onder meer door aandacht voor beroeps- en algemene vaardigheden, het aanbod snel en permanent te vernieuwen, inzicht te krijgen in de toekomstige vraag van werkgevers, scholen zelf het onderwijs in te laten richten en vorm te geven. Op die manier wordt maatwerk geboden aan diverse opdrachtgevers en doelgroepen. Bevorder ook de instroom van Beroeps Begeleidende Leerweg om zo verdere terugloop te voorkomen. Dat geldt ook voor intersectorale mobiliteit, waarbij je vaker
over naar een andere baan bij een andere werkgever
maar wel binnen de sector waar je werkzaam bent.

Bekijk hier het onderzoek

Experts

Wij helpen u graag

 •  

  Jeroen Meuwissen

  directeur business development